Kamis, 09 September 2010

Kumpulan Hadits


Dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita dari Juhainnah datang kepada Nabi

SAW dan bertanya:" Sesungguhnya ibuku nadzar untuk hajji, namun belum

terlaksana sampai ia meninggal, apakah saya harus melakukah haji untuknya ?"

Rasulullah SAW menjawab:"Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai

hutang, apakah kamu membayarnya ?. Bayarlah hutang Allah, karena hutang

Allah lebih berhak untuk dibayar". (HR Bukhari).


Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia
ketika ia tidak ada di tempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk

bertanya,"Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang

saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat

baginya?" Rasul SAW menjawab,"Ya." Saad berkata,"Saksikanlah bahwa kebunku

yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya." (HR Bukhari)

Seorang wanita dari Khats`am bertanya,"Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah

mewajibkan hamba-nya untuk pergi haji, namun ayahku seorang tua yang lemah

yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya, bolehkah aku pergi haji

untuknya ?". Rasulullah SAW menjawab,"Ya". (HR Jamaah)

Diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW, "Bagaimana

pendapatmu kalau saya memohonkan ampun untuk ahli kubur?" Rasul SAW

menjawab,"Ucapkan: (salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada ahli kubur

baik mu'min maupun muslim dan semoga Allah memberikan rahmat kepada generasi

pendahulu dan generasi mendatang dan sesungguhnya -insya Allah- kami pasti

menyusul)." (HR Muslim).

Dari Ustman bin 'Affan ra berkata,"Adalah Nabi SAW apabila selesai

menguburkan mayyit beliau berdiri lalu bersabda, "Mohonkan ampun untuk

saudaramu dan mintalah keteguhan hati untuknya, karena sekarang dia sedang

ditanya." (HR Abu Dawud)

Dari Auf bin Malik ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW - setelah

selesai shalat jenazah bersabda,"Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah dia,

maafkanlah dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah

kuburannya, mandikanlah dia dengan air es dan air embun, bersihkanlah dari

segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih dari kotoran, gantikanlah

untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga

yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya

dan peliharalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka." (HR Muslim).

Dari Ummul Mu'minin Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"

Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya. Dan aku adalah

orang yang paling baik di antara kalian kepada isteriku." (HR At-tirmizy)

Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya.

Maka sebagian orang mengetahui obatdan sebagian orang tidak mengetahuinya. (HR

Ahmad dalam Musnad )juga dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'.

Dari Hadits Ziyad bin 'Ilaqah bin Usamah bin Syuraik berkata," Aku bersama
nabi SAW, ketika itu seorang arab datang bertanya,"Ya Rasulullah, apakah

kami diperintahkan untuk berobat?" Beliau SAW menjawab, "Ya, berobatlah

wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit

kecuali menurunkan juga obatnya, kecuali satu penyakit." "Penyakit apa itu?"

Nabi SAW menajwab, "Penyakit tua."(HR Bukhari, Abu Daud,An-Nasa'i, Tirmizy,

Ibnu Hazm dengan sanad yang shahih)

Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada

Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (HR

Abu Daud dan Tirmizy)

Nabi SAW bersabda, "Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil

(karena zina) hingga melahirkan." (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh

Al-Hakim)

Dari Aisyah ra berkata,`Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang

berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau

bersabda,`Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram

tidak bisa mengharamkan yang halal`. (HR Tabarany dan Daruquthuny).

Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW,`Isteriku ini seorang yang suka

berzina`. Beliau menjawab,`Ceraikan dia`. `Tapi aku takut memberatkan

diriku`. `Kalau begitu mut`ahilah dia`. (HR Abu Daud dan An-Nasa`i)

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah 4 orang dari mereka

dan ceraikan sisanya." (HR At-tirmizy1128 danIbnu Majah1953)

Dari Habib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah ra. dari Nabi SAW bahwa

Rasulullah SAW mencium sebagian isterinya kemudian keluar untuk shalat tanpa

berwudhu`". Lalu ditanya kepada Aisyah, "Siapakah isteri yang dimaksud,

kecuali anda?". Lalu Aisyah tertawa. (HR Turmuzi Abu Daud, An-Nasai, Ibnu

Majah dan Ahmad).

Dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang

makan riba, yang memberi makan, penulisnya dan dua orang saksinya. Dia

berkata, "Mereka sama." (HR Muslim)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang

berbicara pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, dia seperti

keledai yang membaca kitab. Sedangkan yang berkata, "Diamlah," maka dia

tidak mendapat Jumat." (HR Ahmad)

Hadits Abi Hurairah ra. di dalam shahihain marfu', "Bila kamu berkata kepada

temanmu: diamlah, pada hari Jumat sementara imam berkhutbah, maka kamu telah

sia-sia." (HR Bukhari dan Muslim)

Allah SWT telah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu dariku,

kemudian dia menyampaikannya lagi kepada orang lain sebagaimana yang dia

dengar. (HR Tirimizy)

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidaklah suatu

kaum duduk pada sebuah majelis untuk berzikir kepada Allah, kecuali malaikat

menaungi mereka, mencurahi mereka dengan rahmat serta nama mereka disebut di

hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya." (HR Muslim)

Sesungguhnya Allah punya malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari

ahli zikir. Bila para malaikat itu menemukan suatu kaum yang sedang

berzikir, mereka pun memanggil yang lainnya dan berseru,"Kemarilah

laksanakan tugas kalian." Maka para malaikat itu menainginya dengan sayap

mereka ke langit dunia. (HR Bukhari)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang

menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu)

menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah

dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi

mereka yang tidak punya wali." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)

Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW

telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR Ahmad dan Empat)

Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan

dua saksi." (HR Ahmad).

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila akan bepergian, beliau

mengadakan undian bagi isteri-isterinya. Siapa pun yang keluar anak

panahnya, maka berhak ikut beliau. (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa pun wanita yang

menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil." (HR Arbaah kecuali

An-Nasa'i- Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim menshahihkannya)

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah

seorang wanita menikahkan wanita lainnya. Dan jangalah seorang wanita

menikahkan dirinya sendiri." (HR Ibnu Majah dan Ad-Daruquthuni dengan rijal

yang tsiqat)

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang firman

Allah SWT, "Wa Qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda: Disaksikan

oleh malaikat malam dan malaikat siang. (HR. Tirmizy dengan derajat hasan

shahih)

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Keutamaan

shalat berjamaah dengan shalat sendirian adalah 25 derajat. Dan malaikat

malam dan malaikat siang berkumpul pada saat shalat shubuh." (HR Bukhari)

Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal:

Sedekah jariyah, anak yang shalih yang mendo'akannya atau ilmu yang

bermanfaat sesudahnya. (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan

Ahmad).

Dari Ma'qil bin Yasar ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bacakanlah

surat Yaasiin atas orang yang meninggal di antara kalian." (HR Abu Daud,

An-Nasaa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Dari Abi Hurairah ra berkta bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya

orang-orang Yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu

dengan mereka". (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Jabir bin Abdullah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Ubahlah

ini (uban) tetapi jauhilah warna hitam." (HR Muslim)

Sebaik-baik bahan yang dipakai untuk menyemir uban ialah pohon inai dan

katam. (Riwayat Tarmizi dan Ashabussunan)

Hinna' adalah pewarna rambut berwarna merah sedangkan katam adalah pohon

Yaman yang mengeluarkan zat pewarna hitam kemerah-merahan.

Dari Ibnu Abbas ra berkata,"Rasululullah SAW melaknat laki-laki yang bergaya

wanita dan wanita yang bergaya lak-laki." Dan beliau berkata,"Keluarkanlah

mereka dari rumah-rumah kalian." (HR Bukhari)

Dari Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah SAW melarang wanita untuk

menggunduli (botak) kepalanya. (HR An-Nasai)

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW melarang potongan Qoza'

(membotaki sebagian kepala dan membiarkannya sebagian) (HR Bukhari Muslim)

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW melihat anak kecil digunduli

sebagian kepalanya dan dibiarkan sebagiannya lagi. Maka beliau

bersabda,"Gunduli seluruhnya atau tidak sama sekali (HR Bukhari Muslim).

Dari Amru bin Hazm bahwa Rasulullah SAW menuliskan: Tidaklah seseorang

menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. (HR Malik 1/199, Abdurrazzaq

1/341, Al-Baihaqi 1/87 dan Ad-Daruquthuni 1/121)

Dari Abi Hurairah ra. bahwa nabi SAW bersabda, "Janganlah dimadu antara

seorang wanita dengan ammahnya (bibi dari pihak ayahnya) atau khalahnya

(bibi dari pihak ibunya). (HR. Muttafaq 'alaihi)

Dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menyetubuhi

isterinya dalam keadaan haidh, "Orang yang menyetubuhi isterinya diwaktu

haid haruslah bersedekah satu dinar atau setengah dinar." (HR. Khamsah dan

dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Al-Qaththan)


Dari Anas ra. bahwa orang Yahudi bila para wanita mereka mendapat haidh,

tidak memberikan makanan. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan segala yang kau

mau kecuali hubungan badan." (HR Muslim)

Dari Aisyah ra berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakain

sarung, beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan datang haidh." (HR

Muslim)

Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal:

Sedekah jariyah, anak yang shalih yang mendo'akannya atau ilmu yang

bermanfaat sesudahnya. (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad)

Dari Abi Ad-Darda' dan Abi Dzar ra berkata, "Tidaklah seseorang mati lalu

dibacakan atasnya surat Yaasiin, kecuali Allah ringankan siksa untuknya." (HR

Ad-Dailami dengan sanad yang dhaif sekali)

Adalah Ibnu Umar ra. gemar membacakan bagian awal dan akhir surat Al-Baqarah

di atas kubur sesuah mayat dikuburkan. (HR. Al-Baihaqi dengan sanad yang

hasan).

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari

surga berwarna lebih putih dari susu lalu berubah warnanya jadi hitam akibat

dosa-dosa bani Adam." (HR. Timirzi, An-Nasa`I, Ahmad, Ibnu Khuzaemah dan

Al-Baihaqi).

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersada, "Demi Allah, Allah akan

membangkit hajar Aswad ini pada hari qiyamat dengan memiliki dua mata yang

dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara. Dia akan memberikan kesaksian

kepada siapa yang pernah mengusapnya dengan hak." (HR. Tirmizy, Ibnu Majah,

Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim,

Al-Baihaqi, Al-Asbahani).

Dari Abdullah bin Amru berkata, "Malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad

dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu

tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu

itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana

Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula." (HR.

Al-Azraqy).

HADIS MENGENAI KEMATIAN

Tersebut di dalam Unbar (Hadis) lima perkara racun yang membunuh dan lima perkara penawar sebagai ubatnya:


a. Dunia itu racunnya dan zahid itu ubatnya.b. Harta itu racunnya dan zakat itu ubatnya.c. Perkataan yang sia-sia itu racunnya dan zikir Allah itu ubatnya.d. Seluruh umur itu racunnya dan taat itu ubatnya.e. Seluruh tahun itu racunnya dan Ramadan itu ubatnya.


Sabda Nabi S.A.W.:Akan datang kasih mereka lima perkara dan lupa mereka lima perkara:a. Kasih mereka kepada hidup — lupa mereka kepada mati.b. Kasih mereka kepada harta — lupa mereka kepada hisab.c. Kasih mereka kepada mahligai — lupa mereka kepada kubur.d. Kasih mereka kepada dunia — lupa mereka kepada akhirat.e. Kasih mereka kepada makhluk — lupa mereka kepada Allah.


Apabila hampir mati seseorang hamba Allah maka terbahagilah dia kepada limabahagi.a. hartanya untuk warisnya.b. nyawanya untuk Malaikal Maut.c. dagingnya untuk ulat-ulat.d. tulangnya untuk tanah.e. amalan dan kebajikannya untuk orang yang dianayainya. ,


Apabila bercerailah nyawa dari badan maka terdengarlah seruan dari langit tiga kali:a. Hai anak Adam, adakah engkau tinggal dunia atau dunia tinggalkan engkau?b. Hai anak Adam, adakah engkau himpun dunia atau dunia himpunkan engkau?c. Hai anak Adam, adakah engkau bunuh dunia atau dunia bunuhkan engkau?

Apabila dihantar ke tempat mandi berserulah suara dari langit tiga kali:a. Hai anak Adam, di manakah badan engkau yang kuat mengapa jadi lemah?b. Hai anak Adam, di manakah lidah engkau yang pitah bercakap mengapa diam?c. hai anak adam di manakah kekasih engkau mengapakah jadi mulia rakan engkau?

Apabila dibawa ke atas kain kapan maka menyerJah suara dari langit tiga kali:a. Hai anak Adam, engkau herjalan kepada perjalan yang jauh dengan tidak berbekal?b. Hai anak Adam, engkau keluar dari rumah tiada akan engkau kembali selama-lamanya?c. Hai anak Adam, engkau tinggal segala kenderaan maka tiada engkau kenderai selama-lamanya? dan engkau berpindah kepada negeri yang huru hara!


Apabila manyat dibawa di atas perusung (keranda) maka menyerulah suara dari langit tiga kali:a. Hai anak Adam amat beruntunglah (bahagialah) kamu jika kamu menjadi seorang yang bertaubat.b. Hai anak Adam amat beruntunglah (bahagialah) kamu jika amal mu baik.c. Hai anak Adam amat beruntuglah (bahagialah) kamu jika sahabat mu dalam keredaan Allah — dan amat rugilah (celakalah) kamu jika sahabat mu orang yang dimurkai Allah.


Apabila mayat diletakkan untuk disembahyangkan maka menyerulah suara dari langit tiga kali:a. Wahai anak Adam segala amal mu yang telah kamu lakukan akan kamu lihat.b. Wahai anak Adam, jika amal mu itu baik kamu akan lihat baik.c. Wahai anak Adam, jika amal mu itu buruk maka kamu kan lihat buruk.

Imam Annas bin Malik Radziyallah Anhu berkata, bahawa bumi setiap hari berkata:a. Wahai anak Adam, kamu berjalan di atas ku, kamu akan kembali ke dalam perut ku (kubur).b. Hai anak Adam, kamu berbuat maksiat dan dosa di atas ku, dan kamu akan disiksa di dalam perut ku (kubur).c. Kamu bergurau di atas ku, dan kamu akan menangis di dalam perut ku (kubur).

Wallahualam..."sesungguhnya mati itu pasti"

sumber : friend's facebook note

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Thank you for reading !! left your comment, please..

Labels

Islam Ornamental Art